JFP, spol. s r.o.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Informácie o spracovaní osobných údajov - kontaktný formulár

v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

S vypĺňaním online kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Preto by sme Vás, ako dotknutú osobu chceli informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Ubezpečujeme Vás, že Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá.

Prevádzkovateľ - Identifikačné a kontaktné údaje
Obchodné meno
JFP, spol. s r.o.
Sídlo
Pod Rybou 5, 97401 Banská Bystrica
IČO
51 819 627
E-mail
Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje z kontaktného formulára slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.

Prenášanie osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií.

Prevádkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných organizácií.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona).

Doba uschovávania osobných údajov

Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu (cca 10 dní).

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

Svoje práva je možné uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom, ktorý je uvedený v časti "Prevádzkovateľ - Identifikačné a kontaktné údaje". V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby

Odoslaním kontaktného formulára, dotknutá osoba poskytuje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko a e-mail. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia týchto údajov nebude možné kontaktovať dotknutú osobu za účelom vybavenia jej požiadavky.

OTVÁRACIE HODINY


Pondelok - Piatok :
08:00 - 16:30
Sobota - Nedeľa :
zatvorené